• Dimnikarska služba
  • Koristne informacije
  • O podjetju_a
  • Aktualno
  • Prvi pregled
  • Storitve

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Splošni pogoji poslovanja

 

Cene dimnikarskih storitev so opredeljene v prehodnih določbah Zakona o dimnikarskih storivah (Ur. l. RS št. 68/2016; ZDimS), in sicer znašajo največ 25,20€/h (brez DDV) za vsako dimnikarsko storitev oziroma po dosedanjem ceniku. Takšen način obračunavanja velja le do sprejetja podzakonskega akta ministrstva.

V primeru zamude s plačilom zapadlih obveznosti do izvajalca je dolžan uporabnik plačati izvajalcu tudi zakonske zamudne obresti od dneva po zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila, v višini po obrestni meri za zakonske zamudne obresti določeni z veljavnimi predpisi, stroške opominjanja in stroške izterjave.

Če je do uporabnika odprtih več terjatev, se plačila uporabnika poračunajo z vsakokrat najstarejšo terjatvijo. Vedno pa se v skladu z določbo 288. člena OZ najprej poračunajo morebitni stroški (opominjanja ipd.), nato obresti in nazadnje glavnica.

 

Uporabnik storitev dimnikarske službe se lahko v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe pritoži izvajalcu, če meni, da je bila storitev dimnikarske službe opravljena v nasprotju z uredbo o dimnikarski službi, drugimi predpisi ali pravili stroke. Uporabnik mora v primeru pomanjkljivosti opravljenih storitev, ki jih je mogoče opaziti pri običajnem pregledu, podati pritožbo ustno takoj oziroma pisno najkasneje v roku 3 dni. Če se pozneje pokaže kakšna napaka, ki je pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti, se uporabnik lahko sklicuje nanjo, s pogojem, da o njej obvesti izvajalca čim prej, najpozneje pa v enem mesecu, ko je bila odkrita.

 

Uporabnik s svojim podpisom delovnega naloga/računa/poročila o letnem pregledu/poočilom o meritvah med ostalim potrjuje:
- da so vsi podatki, ki jih je posredoval izvajalcu resnični;
- da so bile opravljene vse storitve, kot so navedene na delovnem nalogu/računu;
- da mu je bil predložen veljavni cenik opravljanja storitev dimnikarske službe in da je z njim v celoti seznanjen;
- da mu je bil način obračuna opravljenih dimnikarskih storitev obrazložen in da se z njim v celoti strinja;
- da je opravljeno delo pregledal na običajen način;
- da je po izvedenih delih vzpostavljeno delujoče oz. prvotno stanje naprav

 

Plačilo storitev je možno izvesti z gotovino ali plačilno kartico.

 

Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke varoval skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

 

V kolikor uporabnik želi spremeniti način obveščanja o prihodu dimnikarja (SMS najava, E-najava) se ob vklopu novega načina obveščanja, avtomatsko izključi obveščanje po navadni pošti, katerega pa lahko na pobudo uporabnika vključimo.

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka