• Dimnikarska služba
 • Koristne informacije
 • O podjetju
 • Aktualno
 • Prvi pregled
 • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Meritve emisije dimnih plinov

 

OPIS STORITVE
 

Meritev emisije dimnih plinov je storitev, pri kateri dimnikarska služba izvede analizo vzorca dimnih plinov (po v naprej določenih in predpisanih parametrih) ter na podlagi pridobljenih podatkov preveri ustreznost, pravilnost in optimalnost zgorevanje goriva v mali kurilni napravi. Na mali kurilni napravi se opravljajo:

 • prve meritve (izvedejo se po vgradnji oz. sanaciji male kurilne naprave - vzpostavljanje pogojev)
 • občasne meritve (periodično preverjanje delovanja male kurilne naprave)

 

Namen izvajanja meritev je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev z vidika:

 • učinkovite rabe energije (toplotni izkoristek - prihranek goriva oz. manjša poraba),
 • varstva okolja in zraka (količine škodljivih izpustov v ozračje),
 • varstva zdravja (možnost zastrupitev z dimnimi plini).

V zadnjem času je v Sloveniji izpostavljeno onesnaževanje zraka s trdnimi delci. Gre za koncentracije celotnega prahu, ki se odvaja v ozračje pri kurjenju kurilnih naprav na trdno gorivo (polena, sekanci, peleti). Slovenija je na to temo prav tako prejela že resna opozorila s strani vodstva Evropske Unije. Zaradi tega je ključnega pomena, da so novo vgrajene kurilne naprave certificirane in pravilno vgrajene. Nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav to tematiko že obširneje obravnava.

 

Na mali kurilni napravi  morajo biti s strani dimnikarske službe redno izvajane meritve emisije dimnih plinov. Dimnikarska služba po opravljenih meritvah izda  poročilo o meritvah, iz katerega je razvidna ustreznost delovanja kurilne naprave. Izmerjen veličine/podatke vpiše v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

  

Pogostost izvajanja občasnih meritev na malih kurilnih napravah

1x v kurilni sezoni (tekoče in plinasto gorivo)

 

 

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

 

V skladu s predpisi morajo dimni plini male kurilne naprave izpolnjevati zahteve za naslednje prametre:

 • toplotne izgube z dimnimi plini,
 • ogljikov monoksid [CO],
 • dušikovi oksidi [NOx],
 • dimno število oz. črnina dimnih plinov; sajavost,
 • koncentracija celotnega prahu.

 

V kolikor izmerjene vrednosti ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, je upravljavec male kurilne naprave dolžan zagotoviti odpravo pomanjkljivosti v predpisanem roku, ki ga izvajalec dimnikarske službe zapiše na poročilo o meritvah. Po preteku roka je dimnikarska služba dolžna preveriti izpolnjevanje predpisanih zahtev z izvedbo ponovnih meritev. Izmerjene vrednosti se vsakokrat vpišejo v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

 

Delovanje starejših kurilnih naprav, ki mejnih vrednosti morebiti ne dosegajo (zaradi lastnih tehničnih omejitev), je upravljavec dolžan prilagoditi v skladu s spodaj citirano Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Določeni so prehodni roki, v katerih je potrebno izvesti prilagoditve na predpisane mejne vrednosti. O prilagoditvah obstoječih kurilnih naprav, ki ne ustrezajo zahtevam, je zato potrebno razmišljati že danes.

 

 

Dodatne informacije na voljo na:

e-pošta: tehnika(at)dimnikarstvo.si

 

 

Zakonodaja: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS št. 24/2013), Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 128/2004).

 

 

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka