• Dimnikarska služba
 • Koristne informacije
 • O podjetju
 • Aktualno
 • Prvi pregled
 • Storitve_a

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Naklo, Tržič, Kranj, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Medvode, Škofja Loka, Mengeš, Komenda in Trzin.

Prvi pregled

 

OPIS STORITVE

 

Prvi pregled je potrebno v skladu z Uredbo opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani kurilni in/ali dimovodni napravi ter ob vsaki izgradnji nove oz. rekonstrukciji obstoječe stavbe. Dimnikarska služba neodvisno in strokovno preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in druge spremljajoče spremembe. Ob izgradnji nove stavbe dimnikarska služba opravi pregled celotne stavbe in sicer pregleda vse kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave.

 

Poročilo o prvem pregledu za uporabnika predstavlja neodvisno mnenje, ki opisuje/obravnava ustreznost naprav in z njimi povezana tveganja.

  

Namen prvega pregleda je ugotoviti/pregledati/preveriti/zagotoviti: 

 • ali so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ali ustrezajo tehničnim predpisom,
 • ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca ter zadnje stanje tehnike – standardi,
 • ali pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
 • ali je omogočen normalen/ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje,
 • ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja) in
 • vpis naprav v kataster naprav.

 

Na ta način dimnikarska služba preveri ali sklop kurilne in dimovodne naprave, v skladu z direktivami Evropske Unije, veljavno slovensko zakonodajo in relevantnimi standardi, izpolnjuje bistvene zahteve.

 

Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je v primeru neskladij zapisano Opozorilo o odpravi pomanjkljivosti ter je določen rok za njihovo odpravo.

 

Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

 
Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo ne sme obratovati.

 

Poročilo o Prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani javne gospodarske službe dimnikarstva je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

 

Ugotovitve ob izvajanju storitve prvega pregleda (prispevek na problemski konferenci komunalnega gospodarstva 2011)

 

 

 

Shematski prikaz ključnih deležnikov in njihovih vlog pri zagotavljanju ustreznega, varnega in učinkovitega delovanja kurilnih in dimovodnih naprav:


  

 

NAROČILO – POSTOPEK IZVEDBE

  

Za izvedbo storitev UPORABNIK oz. LASTNIK naprav izpolni zahtevek za vpis kurilne naprave v evidenco ter ga posreduje na podjetje priporočeno po pošti ali dostavi osebno v sprejemno pisarno. V kolikor je zaradi pomanjkljivosti potrebno opraviti ponovni prvi pregled, je ravno tako potrebno izpolniti zahtevek za vpis kurilne naprave v evidenco naprav (ustrezno označite, da gre za ponovni pregled).

  
Zahtevku za vpis je potrebno priložiti vse relevantne priloge (dokumentacijo - načrte; izjave o ustreznosti; izjave v smislu 83. člena ZGO-1 o ustrezno izvedeni vgradnji; izjave o lastnostih; druge načrte ali skice, iz katerih so razvidne lastnosti ter varnostni in obratovalni pogoji kurilne naprave) ter jih zapisati v zahtevek.


V kolikor gre za vgradnjo kurilne naprave na zemeljski plin ne pozabite pripisati telefonske številke, na katero ste dosegljivi, da postopek zagona naprave steče čim hitreje.

   

Za kurilne naprave na tekoče/trdno gorivo boste o izvedbi obveščeni preko poštne najave, v kolikor pa je poročilo zahtevano zaradi izdaje soglasij ali drugih postopkov (uporabno dovoljenje ipd.), vljudno prosimo zapišite telefonsko številko, na katero ste dosegljivi in dogovorili se bomo za termin.

 

OPOZORILO: V kolikor gre za priključitev kurilne naprave na skupno dimovodno napravo večstanovanjske stavbe (skupni del stavbe), Stanovanjski Zakon (SZ-1) določuje/predvideva soglasje solastnikov!

 

Istočasno ob izpolnitvi zahtevka svetujemo in predlagamo, da si uporabnik zagotovi DisWeb posebno in brezplačno ugodnost. Več...

 


Zahtevek za vpis naprav v evidenco - enostanovanjska stavba, posamezno stanovanje, nestanovanjska stavba; obrazec PP01.2 - POSAMEZNA KURILNA NAPRAVA

 

Zahtevek za vpis naprav v evidenco - celotna večstanovanjska stavba (več stanovanj); obrazec PP02 - SAMO OB IZGRADNJI/REKONSTRUKCIJI CELOTNE VEČSTANOVANJSKE STAVBE (za investitorje)

 

 

Dodatne informacije na voljo na:

e-pošta: tehnika(at)dimnikarstvo.si

 

 

 

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).

 11.3.2018 | ARHIV
Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. je ponosni sponzor zmagovalne ekipe ženskega košarkarskega kluba Triglav Kranj.
06.07.2017 | ARHIV
Obveščamo vas, da imamo v podjetju v obdobju med 10.07.2017 in 04.09.2017 kolektivni dopust.
10.03.2017 | ARHIV
Podjetje je uvedlo SMS opomnik
18.02.2017 | ARHIV
V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri izvajalca in nam jo posredujte.
9.12.2016 | ARHIV
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo pojasnila v zvezi z zaščito pred zastrupitvami z ogljikovim monoksidom

     

Sprememba termina

DIS web

Predpisi

 

      Nujna pomoč

                         

 

 

 

 

  

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

 

CEN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor ekipe:ŽKK Triglav

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka